PANTRANS ULUSLARARASI DENİZ VE KARA TAŞIMACILIĞI LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İLE AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması, PANTRANS ULUSLARARASI DENİZ VE KARA TAŞIMACILIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’ nin (Şirket) en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır.

T.C. Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasa ile güvence altına alınan bir hak olan kişisel verilerin korunması konusunda Şirketimiz, işbu Politika ile çalışanlarının, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve bilhassa Şirketimiz Müşterileri ile Şirketimizin ziyaretçi üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir işletme politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, yasal mevzuat çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması için Şirketimiz tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde Şirketimizin benimsediği temel ilkeler şunlardır;

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti göstermek.

MADDE 1: POLİTİKA VE AYDINLATMA METNİNİN YÜRÜRLÜĞÜ

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika ve AYDINLATMA METNİ, internet sitemizde yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Politikada yenilik ya da değişiklik olursa yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika ve AYDINLATMA METNİ Şirketimizin internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz, KVKK’ nın 12. Maddesi uyarınca, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenliği sağlamak için gereken idari, teknik ve hukuki tüm tedbirleri almakta, bu kapsamda gereken tüm denetimleri sağlamaktadır.

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 2. Şirketimiz yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 3. İş birimlerimiz belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Şirket içi
 4. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN ELDE EDİLME ŞEKLİ

 

İnternet aktiviteleri : www.pantrans.com.tr web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri – ÇEREZLER ARACILIĞIYLA ) ve Online formların sosyal medya oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri aracılığıyla açılması esnasında elde edilmesi mümkündür.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından hazırlanan kategorizasyona göre Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin üst amaçlar aşağıda paylaşılmaktadır:

 1. Müşteri Ve Ziyaretçilerimize Karşı Yükümlülüklerimizi Yerine Getirmek
 2. Yasal Belgeleri Muhasebe Standartlarına Uygun Bir Şekilde Oluşturmak Ve Saklamak
 3. Şirket Hizmetlerimizi Geliştirmek, Pazarlama Faaliyetleri Gerçekleştirmek, Markaları Tanıtmak Ve İhtiyaçlarınızla İsteklerinizi Daha İyi Anlamak Amacıyla Kişisel Verilerinizi Müşterilere Yönelik Pazarlama Programında İşlemek
 4. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve İcrası
 5. Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi
 6. Müşteri Talep Ve/Veya Şikayetlerinin Takibi
 7. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 8. Hukuk İşlerinin Takibi
 9. Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri Ve/Veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması Ve İcrası
 10. İş Sağlığı Ve/Veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 11. Verilerin Doğru Ve Güncel Olmasının Sağlanması
 12. Şirket Yerleşkeleri Ve/Veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

MADDE 6: ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6. Maddesine uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 2. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

MADDE 7: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini (başta kolluk kuvvetleri olmak üzere devletin ilgili kurumlarına) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 2. Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 3. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 5. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 6. Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 7. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 8. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

MADDE 8: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

8.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

8.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

 

 1. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 2. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

8.3 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini sözlü de dahil olmak üzere her türlü yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Talep halinde kendilerine gerekli form derhal temin edilecektir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

MADDE 9: ŞİRKETİMİZDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İLE İLGİLİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirket bina, garaj ve tüm tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile Çalışanlar, Müşteriler ve Ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimiz bina, garaj ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Şirketimiz tarafından izleme faaliyetinin duyurulması, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak yapılmaktadır.

Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

MADDE 10: AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından yukarıda açıklanan kapsamlarda işlenebilecek olup Şirketimizin ayrıntılarıyla belirtmiş olduğu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikası ŞİRKET AYDINLATMA METNİ niteliğinde ve bu metni kapsamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikamız ile ilgili olarak Şirketimiz ile irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

 

Unvan             : PANTRANS ULUSLARARASI DENİZ VE KARA TAŞIMACILIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

Adres              : Yunusemre Mah. 7404/13 Sk. No:4 Bornova/İzmir

Telefon/ Faks  :  0 232 343 22 23 / 0 232 343 86 30

E-posta                        : info@pantrans.com.tr

İnternet sitesi   : www.pantrans.com.tr

 

Saygılarımıza;

 

PANTRANS ULUSLARARASI DENİZ VE KARA TAŞIMACILIĞI LİMİTED ŞİRKETİ